aplikacja E8 google play app store
aplikacja Matura google play app store
Terminy ferii:  ferie 2025, ferie 2026

Nowe podstawy programowe i zmiany w edukacji

Dział: edukacja

W nadchodzącym roku szkolnym czeka nas znacząca zmiana w systemie edukacji. Minister Edukacji Barbara Nowacka podpisała projekty rozporządzeń, które zmieniają podstawę programową kształcenia ogólnego dla 18 przedmiotów w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych. Od 1 września nauczyciele i uczniowie będą pracować ze zmienioną podstawą programową, która została ograniczona o około 20% w zakresie treści nauczania. Zmiany te mają na celu stworzenie więcej czasu na spokojniejszą i bardziej dogłębną realizację programów nauczania.

Zmiany w podstawie programowej

Podstawa programowa została zredukowana, aby skupić się na praktycznych umiejętnościach zamiast nadmiarowej wiedzy teoretycznej. W szkołach podstawowych i ponadpodstawowych zrezygnowano z treści, które są nadmiarowe, trudne do zrealizowania lub niemożliwe do wdrożenia w praktyce szkolnej. Zmiany dotyczą takich przedmiotów jak język polski, matematyka, biologia, chemia, fizyka, historia, języki obce i wiele innych. Usunięto również pewne treści z języka mniejszości narodowej lub etnicznej oraz języka regionalnego.

Praktyczne podejście do edukacji

Nowa podstawa programowa kładzie większy nacisk na rozwijanie umiejętności praktycznych. Nauczyciele i uczniowie będą mogli korzystać z cyfrowych narzędzi oraz zasobów edukacyjnych dostępnych w Internecie. To podejście ma pomóc w lepszym zrozumieniu i zastosowaniu wiedzy w praktyce, co jest kluczowe w dzisiejszym dynamicznie zmieniającym się świecie.

Szczegółowe zmiany w poszczególnych szkołach

Zmiany w podstawie programowej dotyczą różnych etapów edukacyjnych. W szkołach podstawowych (klasy IV–VIII) oraz ponadpodstawowych (licea, technika, branżowe szkoły I i II stopnia) zredukowano treści z przedmiotów takich jak język polski, matematyka, biologia, chemia, fizyka, historia, języki obce i wiele innych.

W klasach I-III szkoły podstawowej (edukacja wczesnoszkolna) dodano wymogi dotyczące edukacji przyrodniczej, w tym znajomość podstawowych zasad udzielania pierwszej pomocy. W klasach IV-VI szkoły podstawowej zmieniono wymagania dotyczące egzaminu ósmoklasisty, aby uczniowie nie musieli znać szczegółowych treści literackich, które były omawiane w klasach IV-VI.

Wydłużenie okresu testów sprawnościowych

W zakresie wychowania fizycznego zmieniono okres przeprowadzania testów sprawnościowych. Od tego roku szkolnego testy te będą przeprowadzane od lutego do kwietnia, co ma ułatwić organizację tego procesu w szkołach.

Zmiany w nauczaniu języków mniejszości

Od 1 września 2024 roku zostanie wprowadzona wspólna podstawa programowa dla wszystkich języków mniejszości narodowej lub etnicznej, zamiast odrębnych podstaw programowych. Jest to konsekwencja zmian wprowadzonych rozporządzeniem z lutego 2024 roku.

Konsultacje publiczne i pre-konsultacje

Przed wprowadzeniem zmian odbyły się szerokie konsultacje publiczne oraz pre-konsultacje. Projekty zmian były upublicznione na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej, a zainteresowani mogli przesyłać swoje uwagi oraz uczestniczyć w spotkaniach online. Wyniki konsultacji zostały omówione w raportach.

Podręczniki

Zmiany w podstawie programowej zostały zaprojektowane tak, aby nie wymagały wymiany podręczników. Uczniowie będą mogli korzystać z dotychczasowych podręczników, a wydawcy przekażą nauczycielom informacje o tym, które fragmenty podręczników wykraczają poza nową podstawę programową.

Egzaminy

Od roku szkolnego 2024/2025 ograniczona podstawa programowa będzie jedyną podstawą przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty i egzaminu maturalnego. Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikuje zmienione informatory o egzaminach na swojej stronie internetowej.

Dalsze kroki i nowe przedmioty od września 2025 r.

Wdrażanie kompleksowej reformy podstawy programowej wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego jest zaplanowane od 2026 r.

Wcześniej, bo od września 2025 r. planowane jest wdrożenie nowych przedmiotów szkolnych, tj.:

  1. edukacji obywatelskiej, która zastąpi historię i teraźniejszość, likwidowaną sukcesywnie od 1 września 2024 r.
  2. edukacji zdrowotnej, która zastąpi zajęcia wychowanie do życia w rodzinie. Przedmiot edukacja zdrowotna będzie dla uczniów obowiązkowy.

Projekty podstaw programowych nowych przedmiotów przekażemy do konsultacji publicznych jesienią br.

Podsumowanie

Zmiany w podstawie programowej mają na celu stworzenie bardziej efektywnego systemu edukacji, który lepiej odpowiada na potrzeby uczniów i nauczycieli. Uszczuplone treści nauczania, większy nacisk na umiejętności praktyczne oraz wykorzystanie nowoczesnych narzędzi edukacyjnych mają pomóc w lepszym przygotowaniu uczniów do przyszłości.


Artykuł na podstawie strony MEN:

https://www.gov.pl/web/edukacja/uszczuplone-podstawy-programowe--rozporzadzenia-podpisane


opublikowano: 2024-07-01
Komentarze
Polityka Prywatności