Terminy:  ferie 2020  ferie 2021

Uniwersytet Gdański uruchomił Uniwersyteckie Liceum Ogólnokształcące w Gdańsku

Przy wsparciu Urzędu Miasta Gdańska oraz Pomorskiego Kuratorium Oświaty Uniwersytet Gdański utworzył Uniwersyteckie Liceum Ogólnokształcące, które rozpoczyna swoją działalność. W roku szkolnym 2019/2020 utworzone zostaną 2 klasy pierwsze dla absolwentów gimnazjów oraz 2 klasy pierwsze dla absolwentów szkół podstawowych. Będą to klasy o profilu matematyczno-fizyczno-informatycznym oraz biologiczno-chemicznym. Zajęcia edukacyjne odbywać się będą w salach lekcyjnych ULO oraz przy wykorzystaniu infrastruktury Uniwersytetu Gdańskiego. Rekrutacja do szkoły rozpocznie się 12 lipca 2019 roku.

Misja szkoły

Uniwersyteckie Liceum Ogólnokształcące przy UG to nowoczesna szkoła, wspierająca wszechstronny rozwój ucznia. Celem szkoły jest wychowanie człowieka dobrego i przyzwoitego, przestrzegającego praw, postępującego zgodnie z obowiązującymi w społeczeństwie zasadami, przygotowanego do podjęcia studiów na dowolnie wybranym kierunku.

Wizja szkoły

ULO jest wspólnotą uczniów, ich rodziców oraz nauczycieli. ULO to szkoła oparta na zasadach partnerstwa, przyjaźni i szacunku. To szkoła przyjazna dla uczniów, stwarzająca możliwość rozwoju intelektualnego, fizycznego i emocjonalnego. To szkoła, która kształtuje postawę człowieka kierującego się w życiu zasadami etycznymi, będącego wzorem kultury osobistej, szkoła ucząca patriotyzmu, szacunku, otwartości, tolerancji oraz zrozumienia dla wielokulturowości.

Siedziba szkoły i dyrekcja szkoły

Siedziba dyrekcji szkoły i sekretariatu mieścić się będzie w Gdańsku przy ul. Bażyńskiego 1 A. Dyrektorem szkoły jest Waldemar Kotowski. Szkoła jest szkołą publiczną, ponadgimnazjalną i  ponadpodstawową z oddziałami realizującymi trzyletni i czteroletni cykl kształcenia.

O szkole


Koncepcję funkcjonowania i rozwoju Uniwersyteckiego Liceum Ogólnokształcącego w Gdańsku opracowano na podstawie oświatowych aktów prawnych, w szczególności: 

 • Ustawy z 7.09.1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz.U. z 2015 r.poz.2156). - Ustawy z 26.01.1982 r. 
 • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U z 2015 r. poz.1270) 
 • Statutu Uniwersyteckiego Liceum Ogólnokształcącego w Gdańsku oraz innych dokumentów regulujących pracę placówki.

Statut szkoły do pobrania

Oferta edukacyjna

Profil absolwenta

Nasz absolwent:

 • posiada rzetelną wiedzę praktyczną i teoretyczną, którą świadomie rozwija i stosuje w sytuacjach typowych i nietypowych;
 • potrafi wykorzystywać, weryfikować i przetwarzać informacje, posługując się nowoczesnymi nośnikami przekazu;
 • świadomie korzysta z dóbr kultury;
 • dba o rozwój swojej osobowości;
 • jest przygotowany do pełnienia różnych ról społecznych;
 • rozwija zainteresowania, talenty i pasje;
 • umie samodzielnie, twórczo i krytycznie myśleć, jest kreatywny, posiada umiejętności pracy zespołowej – kluczowe kompetencje dla rozwoju osobistego oraz społecznego;
 • jest przygotowany do studiowania i pracy naukowej.

Rekrutacja

Informacje dotyczące rekrutacji pojawią się na stronie szkoły 1 lipca 2019 roku.

Dokumenty rekrutacyjne będą przyjmowane codziennie w tygodniu roboczym w godz. 9.00-15.00 w Biurze Rekrutacji Uniwersytetu Gdańskiego (Rektorat UG, Gdańsk, ul. Bażyńskiego 8, piętro II, pok. 230) lub pocztą na adres: Biuro Rekrutacji Uniwersytet Gdański, Gdańsk, ul. Bażyńskiego 8, 80-309.

Strona internetowa szkoły: https://liceum.ug.edu.pl/


data ostatniej modyfikacji: 2019-06-24 13:13:22
Komentarze

INFORMACJE, OGŁOSZENIA

Nauka języka za granicą
ATAS_220.gif
przeglad_nauka_jezyka_zagranica.gif
JPEdukacja_220_pytania.gif
EF_220.jpg

Przegląd uczelni
WSPA_online_220.png
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura studenci
miniatura
Polityka Prywatności