Edukacja - artykuły

Terminy: ferie 2019   ferie 2020

Szkoła prywatna w twoim zasięgu. Wnioski z "Raportu o szkolnictwie prywatnym w Polsce" 2018

Dział: edukacja

W Polsce coraz większą rolę w systemie edukacji na różnych jej poziomach odgrywają placówki prywatne. Do tej pory wszystkie dane, na podstawie których analizowano zjawisko, pochodziły w większości z porównań w sferze szkolnictwa wyższego.

Ukazał się właśnie "Raport o szkolnictwie prywatnym w Polsce",  stworzony przez OurKids Media, który dostarcza informacji na temat zmian, jakie zaszły  w obszarze edukacji przedszkolnej i szkolnej.

Edukacja stanowi jeden z najdynamiczniej rozwijających się sektorów gospodarki w skali globalnej. W Unii Europejskiej udział sektora edukacji w PKB przekroczył już średnio 5 procent - co ciekawe, w Polsce wskaźnik właśnie dogania średnią europejską. Jedną z przyczyn tego zjawiska może być dynamiczny rozwój niepublicznych placówek oświatowych i zwiększenie ich udziału w strukturze edukacji. Notuje się go w szerszej skali i ma on swoje potwierdzenie w liczbach: w latach 2000-2012 na świecie odsetek szkół finansowanych z innych źródeł niż budżet państwa zwiększył się z 7,9 do 9,4 procent. 

Ta dynamika - jak wynika z raportu - może mieć związek z coraz większą świadomością rodziców wybierających szkoły prywatne z powodu większej efektywności nauczania w małych placówkach ze zindywidualizowanym podejściem do ucznia i mniejszą ilością uczniów w klasie. Dane z krajów o często skrajnie różnych modelach edukacyjnych potwierdzają tę samą prawidłowość: uczniowie szkół prywatnych osiągają - zwłaszcza jeśli idzie o przedmioty ścisłe - lepsze wyniki podczas standaryzowanych egzaminów od uczniów szkół publicznych.

Istotną część raportu stanowią dane i wnioski dotyczące aktualnej sytuacji prywatnych placówek oświatowych w Polsce. W roku 2018 szkoły prywatne ukończyło 118 tysięcy uczniów. Na koniec roku szkolnego 2017/2018 stosunek etatów nauczycielskich w szkołach publicznych i prywatnych wyniósł 87 do 13 procent. Ilość jednostek prywatnych zwiększyła się z 1245 do 1541, jednak autorzy zauważają, że trzeba w analizie tych danych uwzględnić trwającą w Polsce reformę oświaty i związaną z nią likwidację gimnazjów. Pełen postęp widać za to w liczbie prywatnych przedszkoli, których liczba między 2006 a 2014 zwiększyła się czterokrotnie.

Szkoły prywatne postrzegane coraz lepiej

Szczególnie ciekawie wypada analiza dwóch źródeł: wyników egzaminów szóstoklasisty i gimnazjalnego przeprowadzanego przez CKE oraz ankiety CBOS Polska na zlecenie Centrum Badań nad Uprzedzeniami UW z lipca 2013 roku porównujące społeczny odbiór placówek oświatowych. Pierwsze z nich wskazuje, że absolwenci szkół prywatnych uzyskują z matematyki (15 procent) i języka angielskiego (13 procent) wyniki o ponad 10 procent lepsze niż absolwenci szkół publicznych, a z języka polskiego ta różnica wciąż jest znaczna, choć wynosi 7 procent. Z badań sondażowych wynika, że większość Polaków lepiej ocenia placówki edukacyjne prywatne (48%) od publicznych (36,5%) i dzieje się tak w każdym z czterech obszarów badań (stosunek do ucznia, możliwości rozwoju, bezpieczeństwo, poziom nauczania). Raport cytuje opinię, której autorem jest Krzysztof Felpel, dyrektor Kolegium Europejskiego w Krakowie: “W Polsce zmienił się sposób myślenia o prywatnej edukacji. Są to szkoły dla ucznia pewnego siebie, nieszablonowego, młodego obywatela świata, chcącego być uczestnikiem międzynarodowej społeczności. To szkoły prywatne uatrakcyjniły swoje programy, profile, siatki godzin i zajęcia dodatkowe według trendów światowych”.

Atuty szkoły prywatnej

Raport porównuje oba typy placówek i bierze pod uwagę ich atuty. Szkoły prywatne rozwijają się w tych elementach oferty edukacyjnej, które z racji dość sztywnych uwarunkowań administracyjnych słabiej realizują szkoły publiczne. To przede wszystkim indywidualne podejście do ucznia dzięki klasom, które liczą średnio 12,5 osoby i mniejszym grupom na zajęciach np. językowych. Organizacja czasu pracy sprawia, że szkołę prywatną zamyka się dużo później, dzięki czemu dziecko może uczestniczyć w wielu dodatkowych zajęciach i ograniczyć czas nauki w domu. Uczniowie w większym zakresie mogą skorzystać z konsultacji psychologów czy logopedów. Inne atuty dla rodziców to między innymi lepszy dostęp do informacji o postępach w nauce, stałe godziny zajęć czy ograniczona konieczność korzystania z dodatkowych form nauki, np. korepetycji.

Autorzy raportu zajęli się także kwestią finansów. Średni koszt miesięcznej edukacji dziecka, czyli czesnego, został określony na poziomie 500 - 1500 zł, choć najczęściej nie przekracza 1000 zł. Dzięki względnej poprawie sytuacji finansowej przeciętnej współczesnej rodziny w Polsce szkoła prywatna pojawia się w zasięgu możliwości coraz większej liczby rodziców, a praktyka wskazuje, że osoba, która raz wybrała jej usługi, dostrzegając korzyści decyduje się na kontynuowanie nauki dziecka w takiej placówce.

Zobacz raport na: http://www.ourkids.net/pl/raport-o-szkolnictwie.php.


data ostatniej modyfikacji: 2018-11-19 11:28:29
Komentarze

Nauka języka za granicą
JPEdukacja_220_pytania.gif
boks_2015_uniwersalny.jpg
ATAS_220.gif
ef_220.jpg

Przegląd uczelni w Polsce
Dolno__l__ska_Szko__a_Wy__sza_boks_220.jpg
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura Wyższa Szkoła Bankowa w Bydgoszczy - 15
miniatura
miniatura
Polityka Prywatności