Terminy:  ferie 2021, ferie 2022

Przestrzeń publiczna zależy od nas samych - warsztaty w WSE

Wyższa Szkoła Europejska im. Ks. Józefa Tischnera prowadzi zapisy na II edycję warsztatów "Przestrzeń publiczna zależy od nas samych".

Udział w projekcie jest otwarty dla wszystkich uczniów szkół ponadgimnazjalnych (liceów i techników), którzy wyrażą dobrowolną chęć uczestnictwa w programie. Rekrutacja prowadzona będzie w cyklach poprzedzających każdą edycję.
Łącznie planowane jest uruchomienie 6 edycji: 4 edycje semestralne (zajęcia w piątki, jednorazowo w sobotę) i 2 edycje wakacyjne w formie szkoły letniej. W każdej edycji semestralnej wezmą udział 2 gr. po 12 osób, a w edycji wakacyjnej po 1 gr. Uczestników x 12 osób. Łącznie 120 osób.

Terminy rekrutacji na edycje semestralne:

  • I ed.: 09-10. 2017,
  • II ed.:01.2018,
  • III ed.:08-09.2018,
  • IV ed.:01.2019;

Terminy rekrutacji na edycje wakacyjne:

  • I ed.:05-06.2018,
  • II ed. 05-06.2019.

Rekrutacja każdorazowo obejmie 2 etapy (zarówno na zajęcia w trybie semestralnym, jak i wakacyjnym):

  1. złożenie w terminie i weryfikację kompletności wymaganych dokumentów aplikacyjnych, w tym formularza zgłoszeniowego, deklaracji uczestnictwa w projekcie, zgody na przetwarzanie danych osobowych, w przypadku uczniów niepełnoletnich zgody rodziców na udział w projekcie,
  2. postępowanie kwalifikacyjne uwzględniające ocenę listu motywacyjnego (5 pkt) oraz pracy plastycznej (zdjęcie artystyczne) (10 pkt), zakończone publikacją wyników (listy rankingowej i listy rezerwowej/ do 10 osób w każdej edycji).

W przypadku rekrutacji na edycje wakacyjne dodatkowe kryteria formalne obejmą: ukończenie 18 roku życia na dzień rozpoczęcia edycji (warunek ten powiązany jest z przebywaniem poza miejscem zamieszkania bez stałej opieki osób dorosłych) oraz miejsce zamieszkania (obowiązkowo co najmniej 50 km od siedziby Uczelni w centrum Krakowa).

Oceny kompletności złożonych dokumentów aplikacyjnych dokona koordynator projektu, natomiast oceny listów i prac plastycznych dokona komisja rekrutacyjna w składzie: koordynator projektu oraz po 1 ekspercie ze strony WSE i Fundacji.


data ostatniej modyfikacji: 2018-02-20 10:11:32
Komentarze
Polityka Prywatności