Edukacja - artykuły

Terminy: ferie 2019   ferie 2020

Kurs ADR Piła przewóz towarów niebezpiecznych

Strona www: zdz.pila.pl
Dział: edukacja

Kurs ADR PIŁA – podstawowy przewozu towarów niebezpiecznych


Informacje o kursie:
* 24 godzin zajęć dydaktycznych w programie szkolenia,* elastyczny system zajęć,* wykwalifikowana kadra wykładowców i instruktorów.

Cel kursu:
Celem szkolenia jest zapoznanie kierowców pojazdów przewożących towary niebezpieczne z zagrożeniami występującymi podczas przewozu oraz przekazania informacji niezbędnych do zminimalizowania prawdopodobieństwa powstania wypadku, jak również przygotowanie ich do podjęcia działań zmierzających do ograniczenia skutków wypadku.
Program szkolenia:
1. Wymagania ogólne dotyczące przewozu towarów niebezpiecznych2. Główne rodzaje zagrożeń3. Informacje na temat ochrony środowiska i kontroli przewozu odpadów4. Działania zapobiegawcze i środki bezpieczeństwa właściwe dla różnych rodzajów zagrożeń5. Czynności, które należy podjąć po zaistnieniu wypadku, w szczególności w zakresie pierwszej pomocy, bezpieczeństwa ruchu drogowego, używania sprzętu ochronnego, w tym gaśniczego oraz środków ochrony indywidualnej6. Oznakowanie oraz umieszczanie nalepek ostrzegawczych i tablic barwy pomarańczowej7. Obowiązki kierowcy związane z przewozem towarów niebezpiecznych8. Przeznaczenie i sposób działania wyposażenia technicznego pojazdów9. Zakazy ładowania razem różnych towarów niebezpiecznych10. Środki ostrożności, które powinny być podjęte podczas załadunku i rozładunku towarów niebezpiecznych11. Informacje na temat odpowiedzialności cywilnej, administracyjnej i karnej12. Informacje na temat realizacji transportu kombinowanego13. Manipulowanie sztukami przesyłki oraz ich układanie14. Ograniczenia przejazdu przez tunele oraz postępowanie kierowcy podczas takiego przejazdu, w szczególności zapobieganie wypadkom, bezpieczeństwo, postępowanie w przypadku pożaru lub innych zagrożeń15. Ochrona towarów niebezpiecznych16. Ćwiczenia praktyczne
Szkolenie prowadzone jest zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi. Kurs jest zakończony egzaminem państwowym przed komisją powołaną przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego.
Absolwenci kursu otrzymują:
Zaświadczenie o ukończeniu kursu z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych z rozpisanymi na odwrocie zagadnieniami oraz ilością godzin składającymi się na szkolenie, wydane przez organizatora szkolenia.
Pozytywny wynik egzaminu przed komisją powołaną przez Marszałka województwa wielkopolskiego jest podstawą do wydania zaświadczenie ADR.Jest to dokument z tworzywa sztucznego o wymiarze zgodnym z ISO 7810:2003 ID-1, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 listopada 2012 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie egzaminów dla kierowców przewożących towary niebezpieczne

dodane przez ZDZ


data ostatniej modyfikacji: 2017-12-02 19:44:32
Komentarze

Nauka języka za granicą
ATAS_220.gif
ef_220.jpg
boks_2015_uniwersalny.jpg
JPEdukacja_220_pytania.gif

Przegląd uczelni w Polsce
WSZUiE-220_1.jpg
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura wydział Wzornictwa, autor: Marek Żermoski
miniatura
Polityka Prywatności