Kalendarz roku szkolnego 2012/2013


3 września 2012 r.


Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.


23 - 31 grudnia 2012 r.

Zimowa przerwa świąteczna.


14 - 15 stycznia 2013 r.

Pisemne egzaminy dojrzałości w sesji zimowej:
  • język polski
  • drugi przedmiot

Ferie zimowe

14 - 27 stycznia 2013 r.
województwa: kujawsko-pomorskie, lubuskie, małopolskie, świętokrzyskie, wielkopolskie;

21 stycznia - 3 lutego 2013 r.
województwa: podlaskie, warmińsko-mazurskie;

28 stycznia - 10 lutego 2013 r.
województwa: dolnośląskie, mazowieckie, opolskie, zachodniopomorskie;

11 - 24 lutego 2013 r.
województwa: lubelskie, łódzkie, podkarpackie, pomorskie, śląskie.


28 marca - 2 kwietnia 2013 r.


Wiosenna przerwa świąteczna.


Sprawdzian przeprowadzany w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej:
(termin ustali dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej)


Egzamin przeprowadzany w ostatnim roku nauki w gimnazjum:
(termin ustali dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej)


4 stycznia 2013 r. lub 26 kwietnia 2013 r.

Zakończenie zajęć w klasach (semestrach) programowo najwyższych w szkołach ponadgimnazjalnych (z wyjątkiem zasadniczych szkół zawodowych i szkół policealnych).


11 stycznia 2013 r. lub 14 czerwca 2013 r.

Zakończenie zajęć w klasach (semestrach) programowo najwyższych zasadniczych szkół zawodowych i szkół policealnych.


Egzamin maturalny:
(termin ustali dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej)
  • część ustna
  • część pisemna

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe:
(termin ustali dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej)
 
a) w okresie zimowym

- etap pisemny dla absolwentów wszystkich typów szkół prowadzących kształcenie zawodowe, którzy uzyskali świadectwo ukończenia szkoły w styczniu,

- etap praktyczny dla absolwentów techników, techników uzupełniających i szkół policealnych kształcących w tych samych zawodach, w których kształcą technika oraz dla absolwentów zasadniczych szkół zawodowych i szkół policealnych kształcących w tych samych zawodach, w których kształcą zasadnicze szkoły zawodowe.

b) w okresie letnim

- etap pisemny dla absolwentów wszystkich typów szkół prowadzących kształcenie zawodowe, którzy uzyskali świadectwo ukończenia szkoły w kwietniu lub czerwcu,

- etap praktyczny dla absolwentów techników, techników uzupełniających i szkół policealnych kształcących w tych samych zawodach, w których kształcą technika oraz dla absolwentów zasadniczych szkół zawodowych i szkół policealnych kształcących w tych samych zawodach, w których kształcą zasadnicze szkoły zawodowe.


Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie
(termin egzaminu ustali dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej w uzgodnieniu z dyrektorem Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i ogłosi na stronie internetowej okręgowej komisji nie później niż na 5 miesięcy przed terminem tego egzaminu)
  • część pisemna
  • część praktyczna

28 czerwca 2013 r.
Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno- wychowawczych.


29 czerwca - 31 sierpnia 2013 r.
Ferie letnie:)

Polityka Prywatności