Kalendarz roku szkolnego 2010/2011


KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2010/2011

1 Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno - wychowawczych 1 września 2010 r.
2 Zimowa przerwa świąteczna 23 - 31 grudnia 2010 r.
3 Pisemne egzaminy dojrzałości w sesji zimowej:
- język polski
- drugi przedmiot
10 stycznia 2011 r.
11 stycznia 2011 r.
4 Ferie zimowe: 17 - 30 stycznia 2011 r.
LUBELSKIE
ŁÓDZKIE
PODKARPACKIE
POMORSKIE
ŚLĄSKIE


24 stycznia - 6 lutego 2011 r.

PODLASKIE
WARMIŃSKO - MAZURSKIE


31 stycznia - 13 lutego 2011 r.
KUJAWSKO - POMORSKIE

LUBUSKIE
MAŁOPOLSKIE
ŚWIĘTOKRZYSKIE
WIELKOPOLSKIE


14 - 27 lutego 2011 r.

DOLNOŚLĄSKIE
MAZOWIECKIE
OPOLSKIE
ZACHODNIOPOMORSKIE
5 Wiosenna przerwa świąteczna 21 - 26 kwietnia 2011r.
6 Sprawdzian przeprowadzany w ostatnim roku
nauki w szkole podstawowej:
a)
w szkołach dla dorosłych, w których
nauka kończy się w semestrze jesiennym
b )
dodatkowy termin sprawdzianu
w szkołach wymienionych w lit. a
c)
w pozostałych szkołach podstawowych
d)
dodatkowy termin sprawdzianu
w szkołach wymienionych w lit. c
ustali dyrektor Centralnej Komisji
Egzaminacyjnej
7 Egzamin przeprowadzany w ostatnim roku nauki w gimnazjum:
a) w gimnazjach dla dorosłych, w których
nauka kończy się w semestrze jesiennym:
- część humanistyczna
- część matematyczno-przyrodnicza
- część z języka obcego nowożytnego
b ) dodatkowy termin w gimnazjach
wymienionych w lit. a:
- część humanistyczna
- część matematyczno-przyrodnicza
- część z języka obcego nowożytnego
c) w pozostałych gimnazjach:
- część humanistyczna
- część matematyczno-przyrodnicza
- część z języka obcego nowożytnego
d) dodatkowe terminy w gimnazjach
wymienionych w lit. c:
- część humanistyczna
- część matematyczno-przyrodnicza
- część z języka obcego nowożytnego
ustali dyrektor Centralnej Komisji
Egzaminacyjnej
8 Zakończenie zajęć w klasach (semestrach)
programowo najwyższych w szkołach
ponadgimnazjalnych (z wyjątkiem szkół
wymienionych w pkt 9)
7 stycznia 2011 r. (sesja zimowa)
29 kwietnia 2011 r.
(sesja wiosenna)
9 Zakończenie zajęć w klasach (semestrach)
programowo najwyższych zasadniczych szkół
zawodowych i szkół policealnych
14 stycznia 2011 r.
lub
17 czerwca 2011 r.
10 Pisemne egzaminy dojrzałości w sesji wiosennej:
- język polski
- drugi przedmiot
- język ojczysty - w szkołach lub oddziałach
z ojczystym językiem
10 maja 2011 r.
11 maja 2011 r.
12 maja 2011 r.
11 Egzamin maturalny:
-część ustna
-część pisemna
ustali dyrektor Centralnej Komisji
Egzaminacyjnej

12 Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe:
a) sesja zimowa
- etap pisemny
- etap praktyczny
b ) sesja letnia
- etap pisemny
- etap praktyczny
ustali dyrektor Centralnej Komisji
Egzaminacyjnej
13 Koniec roku szkolnego 2010/2011
31 sierpnia 2011 r.
(podstawa prawna: art. 63 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572, z późn. zm.).


22 czerwca 2011 r.
(wg § 4 projektu rozporządzenia z dn. 17 sierpnia 2010 r.)


Źródło: http://www.men.gov.pl

Polityka Prywatności