Terminy:  ferie 2022  ferie 2023

Matura 2021 - wyniki

Dział: edukacja

Do egzaminów z wszystkich przedmiotów obowiązkowych egzaminu maturalnego w terminie głównym 2021 roku (w maju) przystąpiło 273 419 tegorocznych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych (liceów ogólnokształcących i techników). Stanowi to ok. 88% (310 976 osób) wszystkich uczniów.

Wszyscy absolwenci, którzy ukończyli szkołę w 2021 r., obowiązkowo przystępowali do egzaminu maturalnego w części pisemnej z: (a) języka polskiego, (b) matematyki oraz (c) wybranego języka obcego nowożytnego. Absolwenci szkół lub oddziałów z nauczaniem języka danej mniejszości narodowej obowiązkowo przystępowali również do części pisemnej egzaminu maturalnego z języka danej mniejszości narodowej.

Do egzaminu maturalnego w terminie głównym 2021 r. przystąpili również absolwenci wszystkich typów szkół z lat ubiegłych, którzy dotychczas nie uzyskali świadectwa dojrzałości, oraz tacy, którzy uzyskali świadectwo dojrzałości we wcześniejszych latach, a w 2021 r. przystąpili ponownie do egzaminu maturalnego w celu podwyższenia wyniku egzaminacyjnego albo uzyskania wyniku z nowego przedmiotu.


Wszyscy zdający

w tym:

abs. LO

abs. technikum

Liczba zdających, którzy przystąpili do wszystkich egzaminów obowiązkowych

273419

100%

167504

100%

105915

100%

w tym:

osób, które zdały egzamin

203593

74,5%

135736

81,0%

67857

64,0%

osób, które mają prawo przystąpienia do egzaminu poprawkowego (24 sierpnia br.)

48366

17,7%

22037

13,2%

26329

24,9%

osób, które nie zdały egzaminu maturalnego z więcej niż jednego przedmiotu

21460

7,8%

9731

5,8%

11729

11,1%


więcej o wynikach z matury:
https://wyniki.dlamaturzysty.info/s/4059/81403-informacje-o-wynikach-z-matury.htm

data ostatniej modyfikacji: 2021-07-12 12:08:59
Komentarze
Polityka Prywatności