Edukacja - artykuły

tag
Terminy: ferie 2019   ferie 2020

Ogród Botaniczny UMCS organizuje konkurs fotograficzny Focus na Botanik

UMCS zaprasza serdecznie do wzięcia udziału w konkursie fotograficznym organizowanym w ramach obchodów Jubileuszu 50-lecia Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Termin nadsyłania prac mija 15 października.

KONKURS FOTOGRAFICZNY "FOCUS NA BOTANIK"
REGULAMIN KONKURSU

Organizatorem konkursu jest Ogród Botaniczny Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, z siedzibą w Lublinie przy ul. Sławinkowskiej 3.

Konkurs rozpoczyna się w dniu 20 maja 2015 r. i trwa do 15 października 2015 r.

Konkurs organizowany jest w ramach obchodów Jubileuszu 50-lecia Ogrodu Botanicznego UMCS.

Celem konkursu jest zwrócenie uwagi ludzi młodych na różnorodność, niepowtarzalność i siłę przyrody, zachęcenie ich do aktywnego i twórczego spędzania wolnego czasu w Ogrodzie Botanicznym UMCS w Lublinie oraz odkrywania jego walorów podczas rozwijania artystycznych
pasji.

Na konkurs można nadsyłać zdjęcia wykonane na terenie Ogrodu Botanicznego UMCS w Lublinie, przedstawiające elementy charakterystyczne dla tego Ogrodu (kompozycje roślinne, krajobraz, itp.).

1. Uczestnicy konkursu

1.1 Konkurs skierowany jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych Lublina, szkół ponadgimnazjalnych objętych patronatem UMCS oraz studentów lubelskich uczelni.

1.2 Uczestnikami konkursu mogą być osoby niepełnoletnie, które uzyskały pisemną zgodę rodziców lub opiekunów na udział w konkursie.

2. Założenia organizacyjne

2.1 Udział w konkursie jest bezpłatny.

2.2 W ramach konkursu, uczestnik może zgłosić maksymalnie 3
fotografie. Jednocześnie z przesłaniem zgłoszenia uczestnik oświadcza, że dostarczone przez niego zdjęcie jest oryginalne, dotychczas
niepublikowane i nienagradzane w innych konkursach. Fotografie
przesłane przez jednego uczestnika nie mogą być do siebie podobne.

2.3 Fotografie wykreowane w programach graficznych nie mogą być zgłoszone do konkursu. Nie dopuszcza się także przeróbek polegających na usuwaniu lub wklejaniu elementów fotografii. Dopuszcza się: kadrowanie, stemplowanie zanieczyszczeń z matrycy oraz korzystanie z programów graficznych w zakresie obróbki globalnej: regulacji poziomów,
krzywych, nasycenia, kontrastu, regulacji temperatury barwowej, rozjaśniania i przyciemniania obrazu, odszumiania, ostrzenia.

3. Zasady zgłaszania udziału w konkursie

3.1 Fotografie należy przesyłać w formie cyfrowej na adres mailowy:
botanik.umcs@gmail.com . W treści e-maila należy podać imię i nazwisko, wiek, nazwę szkoły/uczelni, numer kontaktowy oraz tytuł zdjęcia. W przypadku osób niepełnoletnich  należy dołączyć skan pisemnej zgody rodziców/opiekunów na udział w konkursie.

3.2 Wymogi dotyczące zdjęć: format pliku .jpg., rozdzielczość 300 dpi, krótszy bok zdjęcia powinien mieć szerokość minimum 2000 pikseli.

3.3 Zgłoszenia niespełniające wymogów formalnych będą automatycznie odrzucane.

3.4 Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia prac o niskiej jakości technicznej.

4. Ocena prac
4.1 O wyłonieniu zwycięzców konkursu zadecyduje Komisja Konkursowa.

4.2 Komisja Konkursowa dokona wyboru najlepszych fotografii wskazując I, II i III miejsce. Komisja Konkursowa ma prawo przyznać dodatkowe wyróżnienia pozostałym uczestnikom konkursu.

4.3 Za zajęcie poszczególnych miejsc przewidziane są nagrody.

4.4 Nagrodą dodatkową dla zwycięzców oraz osób wyróżnionych będzie umieszczenie prac, wraz z tytułem oraz imieniem i nazwiskiem autora, na wystawie organizowanej przez Ogród Botaniczny Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

4.5 Lista fotografii wybranych na wystawę zostanie ogłoszona na stronie internetowej Ogrodu Botanicznego UMCS, a autorzy prac zostaną poinformowani drogą elektroniczną.

5. Warunki ogólne

5.1 Zgłoszenie fotografii do konkursu oznacza jednocześnie, że zgłaszający oświadcza, iż nie narusza praw własności intelektualnej osób trzecich, w tym osobistych i majątkowych praw autorskich. Zgłaszający fotografie jest odpowiedzialny wobec organizatora za wszelkie ich wady prawne i za ewentualne roszczenia osób trzecich wynikające z naruszenia praw własności intelektualnej. W przypadku wystąpienia przez
osobę trzecią z roszczeniami wynikającymi z tytułu naruszenia praw
własności intelektualnej, zgłaszający fotografie zobowiązuje się do pokrycia wszelkich roszczeń, których będą dochodziły osoby trzecie w stosunku do organizatora, zwalniając organizatora od wszelkich zobowiązań, jakie powstaną z tego tytułu.

5.2 Uczestnik konkursu, wyraża zgodę na nieodpłatne przekazanie organizatorowi majątkowych praw autorskich do nieograniczonego terytorialnie i czasowo prawa do wykorzystywania na wszelkich polach eksploatacji oraz zwielokrotniania i powielania zdjęć.

5.3 Organizator konkursu nabywa własność nagrodzonych dzieł, a także nabywa prawa autorskie do nagrodzonych fotografii z chwilą przyznania nagród. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu (ustawa o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997 r. Dz.U. 2014 poz. 1182 z póź.zm.).

data ostatniej modyfikacji: 2016-09-02 21:03:44
Komentarze

Nauka języka za granicą
JPEdukacja_220_pytania.gif
ATAS_220.gif
ef_220.jpg
boks_2015_uniwersalny.jpg

Przegląd uczelni w Polsce
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura
miniatura studenci
Polityka Prywatności